Home

  • Telangana_diksha_samaroah.jpg
  • Jai Guru Navratna

Malavbhushan Aacharya Shri Navratna Sagar Surishwarji Maharaja

The Centre of all human being
Malavbhushan Aacharya Shri Navratna Sagar Surishwarji Maharaja

Aacharya Shri Vishwaratna Sagar Surishwarji Maharaja

The heart of all young ones
Aacharya Shri Vishwaratna Sagar Surishwarji Maharaja

Aadhyatma Yogi Muniraj Aadharshratna Sagarji Maharaja

Inspired & Guided by
Aadhyatma Yogi Muniraj Aadharshratna Sagarji Maharaja